Taastuvenergia

Taastuvad energiaallikad (tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia, ookeanienergia, geotermiline energia, biomass ja biokütused) on fossiilkütuste alternatiivid, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mitmekesistada energiavarustust ning suurendada energiajulgeolekut.

Soojussektoris on viimastel aastatel toimunud pidev üleminek taastuvatele allikatele. Eestis moodustab taastuvenergia osakaal 43 protsenti kogu tarbitud soojusest.

Taastuvenergiat saab kasutada elektri- ja soojusenergia tootmiseks, mootorikütusteks ja võrguga ühendamata piirkondade energiateenusteks.  

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks taastuvenergia osakaalu tõstmise 20%ni aastaks 2020.

 

Sisu Moodul

Biomassist elektri- ja soojusenergia tootmine võimaldab kasutada kodumaist taastuvat ressurssi.

  • Eesti puiduhake ja puidujäätmed leiavad tõhusat kasutust elektri- ja soojatootmises.
  • Eesti metsatööstusettevõtted saavad koos meiega muuta raiemetsa kasutust säästlikumaks ja jäätmevabamaks.
  • Metsa hooldamise käigus tekkivatele raiejäätmetele on vaja leida mõistlik kasutus, neil on suur ja seni vähe kasutatud potentsiaal just energiaallikana.

Utilitase kontserni järgmiste aastate investeeringute plaan keskendub kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisele.  Alates 2015. aastast kasutavad kõik Utilitase Erakütte tegevuspiirkonnad soojuse tootmisel puiduhaket. Aastaks 2017 on plaanis saavutada olukord, kus Tallinna kaugkütte baaskoormuse katavad taastuval ja kohalikul kütusel töötavad soojusallikad ning gaasil töötavad katlamajad toodavad soojust vaid tipuvõimsusel.

Kaugkütte süsteemidele soojuse tarnimine võimaldab rajada kaasaegsete puhastusseadmetega elektrijaamu, mis kasutavad energiaallikana olmejäätmeid. 2013. aastast käivitunud Iru elektrijaama prügiplokis toodetav soojus müüakse Utilitase Tallinna ja Maardu klientidele Utilitas Tallinna võrgu kaudu.

Eesti Taastuvenergia Koja liikmena osales Utilitas Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja koostöös valminud kava “Taastuvenergia 100” väljatöötamisel. Kava kohaselt on Eestis võimalik 2030. aastaks üle minna 100%-liselt taastuvale energiale elektri- ja soojusmajanduses. Vaata lisaks: www.taastuvenergeetika.ee