Energiatõhusus

Sama koguse soojuse ja elektri tootmiseks eraldi jaamades kulub 40% rohkem kütust.

Elektri tootmisel suurtes, linnadest kaugel asuvates elektrijaamades on jaama kasutegur vaid ligi 40% ja kaotsi läheb 60% kütuses sisalduvast energiast. Seevastu tihedalt asustatud alade lähedale rajatud koostootmisjaamades kasutatakse ära kogu kütuses sisalduv energia, sest toodetud elektrienergia antakse võrku ja kaugküttesüsteemi kaudu köetakse hooneid. Nii saadakse samast kütusekogusest koostootmisjaamas üle kahe korra rohkem energiat kui eraldiseisvas elektrijaamas. Suitsugaaside pesuri kasutamisel suureneb hakkepuitu põletava jaama kasutegur veelgi, kuni 100%-ni.

Väiksema kütusekoguse tõttu tekitab koostootmine oluliselt vähem heitmeid. Elektri tootmine tarbimiskohale võimalikult lähedal vähendab elektri ülekandevõrkudes tekkivaid kadusid ja suurendab energiatõhusust veelgi.

Utilitasele kuulub 2009. aastal avatud biokütusel töötav elektri ja soojuse koostootmisjaam Utilitas Tallinna Elektrijaam,  mille soojuslik võimsus on 67 MW ja elektriline võimsus 25 MW. Suviti piisab jaamas toodetavast soojusest kogu Tallinna kaugküttevõrgu vajaduste rahuldamiseks. 2016. aasta sügisel alustab Utilitas Tallinna Elektrijaama kõrval tööd Utilitase teine hakkepuidul põhinev soojust ja elektrit tootev jaam. Jaama soojuslik võimsus koos suitsugaaside kondensaatoriga on 76,5 MW ja elektriline võimsus 21,4 MW.

Kokku tarnivad need kaks jaama ligi 45% aastasest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest. Samas protsessis toodetakse ka elektrit, millest piisab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektritarbimise rahuldamiseks.

Lisaks puiduhakkel töötavatele jaamadele varustab Tallinna kaugküttevõrku Iru jäätmeenergiaplokk, mis toodab soojust ja elektrit olmeprügist. Kokku toodetakse kahes biomassil töötavas jaamas ja Iru elektrijaama prügiplokis koostootmisrežiimis ligi 60% Tallinna kaugküttevõrku müüdavast soojusest. Nii kasutatakse võimalikult efektiivselt ja energiatõhusalt ära väheväärtuslikku ja taastuvat kütust.