Kontserni strateegia

Utilitase lähiaastate investeeringute plaan keskendub kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisele. Tänaseks on Utilitase kõigis väljaspool Tallinna asuvates võrkudes baaskütuseks kohalik puiduhake.

2016. aasta sügisel alustab Tallinnas Väo karjääris tööd uus koostootmisjaam, mille tulemusena toodame ka suurema osa Tallinnas müüdavast soojusest mittefossiilsetest kütustest. 2017. aastaks on plaanis saavutada olukord, kus Tallinna kaugkütte baaskoormuse katavad taastuval ja kohalikul kütusel töötavad soojusallikad ning gaasil töötavad katlamajad toodavad soojust vaid tipuvõimsusel.

Utilitas panustab jätkuvalt energiatõhususe, varustuskindluse ja energia julgeoleku suurendamisse. Ettevõttele on oluline keskkonnasõbralikkus hinda tõstmata, mida võimaldab laialdasem kohalike kütuste kasutusele võtmine. Tehnoloogiline areng ja kaasaaja vajadustest lähtuv tootmine on kontserni tegevuse fookuses.

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta energiasektori efektiivsust ning suurendada taastuvenergia kasutuselevõttu. Utilitase energiakontsern on juba liikunud samas suunas, tähtsustades energiatõhusust, soojuskadude vähendamist ning taastuvate ja kohalike kütuste kasutamist.